top of page

Privacy policy

Privacy voorwaarden


Uw vertrouwen in onze zaak is uitermate belangrijk, uw privacy is dan ook van essentieel belang. Wanneer u persoonsgegevens overmaakt, zien we erop toe hiermee zorgvuldig en vertrouwelijk om te gaan. In deze privacy policy leest u welke gegevens worden verzameld en hoe we de beveiliging van deze gegevens garanderen.
Deze privacy verklaring is van toepassing op de website www.samsolutions.be, onder beheer van de SamSolutions BV (hierna genoemd als “de websitehouder”). Wanneer u gebruikt maakt van de diensten en de website, aanvaardt u onvoorwaardelijk deze privacy verklaring.


1. Welke gegevens worden verzameld?
1a Alle aanvragen die via het contactformulier op de website worden verstuurd. De inhoud van de communicatie via e-mail wordt zolang bijgehouden als nodig is om u diensten te verlenen. De inhoud, ontvangen via het website contactformulier, wordt tevens bewaard in het achterliggende programma Wix.com.
Verder verzamelen we contactgegevens (naam, voornaam, e-mail adres, telefoonnummers) indien u ons deze bezorgt. 
1b Sommige gegevens die voortkomen uit één of meer bezoeken aan de websiteworden permanent bewaard in Google Analytics, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.
1c De websitehouder zorgt voor een goede beveiliging van de opgeslagen en gearchiveerde gegevens via het achterliggend programma Wix.com, dat volledig compliant is met de geldende privacywetgeving. Steeds na te lezen op: https://nl.wix.com/about/privacy.


2. Cookies
De websitehouder maakt gebruik van functionele cookies om de functionaliteit van bepaalde pagina’s te optimaliseren. Dit zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer van de bezoeker worden geplaatst. In zo’n cookie wordt informatie opgeslagen zoals bepaalde voorkeuren van de bezoeker. Hierdoor kunnen wij de bezoeker bij een volgend bezoek nog beter van dienst. De bezoeker kan zelf bepalen hoe er met cookies omgegaan moet worden. Hij of zij kan de browser zo instellen dat die het gebruik van functionele cookies toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. Cookies kunnen ten alle tijde door de gebruiker van de computer verwijderd worden. 
De websitehouder maakt ook gebruik van Google Analytics, een populaire webanalyse-service aangeboden door Google. Het registreert het aantal bezoekers en vertelt meer over het algemene surfgedrag, zoals de duur van een bezoek aan de website of het aantal pagina’s een gebruiker gemiddeld bekijkt. Dit helpt om de website te verbeteren en te optimaliseren.
Voor meer informatie rond de werking van deze cookies; consulteer de cookie -en privacyverklaring van Google.


3. Waarom gebruiken wij uw persoonsgegevens?
Wij gebruiken de persoonsgegevens die u ons meedeelt:
- Om uw vragen te beantwoorden en met u te communiceren
- Voor het opmaken van een offerte
- Voor de uitvoering van een overeenkomst met de websitehouder
- Om uw bedrijf toe te voegen als klant in onze facturatie en dus het verzenden van facturen en invorderingen van betalingen mogelijk te maken
- Voor statistische doeleinden
- Om een samenwerking met een derde partij mogelijk te maken ter realisatie van de opdracht.
- Om u slechts uitzonderlijk te informeren over gebeurtenissen die betrekking hebben op onze diensten.
- Om onze werking en diensten te evalueren
Voor de verwerking van de persoonsgegevens beroepen wij op uw toestemming en/of op de noodzaak van de verwerking voor het verlenen van de diensten aan u, dan wel op een wettelijke verplichting of omwille van een gerechtvaardigd belang.


4. Bekendmaking persoonsgegevens aan derden
Gegevens die door de klant aan De websitehouder zijn verstrekt zullen nooit aan derden worden doorgegeven. Er zijn echter enkele uitzonderingen op deze regel:
Wanneer er een gerechtelijk bevel is uitgevaardigd om gegevens te verstrekken of in het kader van een onderzoek naar vermoedelijke of actuele frauduleuze en illegale activiteiten.
Bij een samenwerking met een derde partij voor het kunnen realiseren van onze diensten.

Indien het noodzakelijk is dat de websitehouder uw persoonsgegevens aan derden overmaakt, is deze derde partij verplicht om uw persoonsgegevens te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen van deze privacy voorwaarden. Uw persoonsgegevens worden uitsluitend doorgegeven mits uw toestemming, wanneer het nodig is om u de diensten te verlenen of indien dit wettelijk verplicht is.
In alle overige gevallen zal de websitehouder uw persoonsgegevens nooit verkopen, verhuren of doorgeven aan derde partijen.


5. Hoelang bewaren wij deze persoonsgegevens?
We bewaren persoonsgegevens zo lang als nodig is om u diensten aan te bieden (zoals beschreven in de Privacy verklaring onder ‘3. Gebruik persoonsgegevens’) of voor andere essentiële doeleinden, zoals het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen (zoals beschreven in de Privacy Verklaring onder ‘4. Bekendmaking aan derden’.)
De gegevens worden verwijderd 3 jaar na de beëindiging van elke samenwerking of na het laatste contact tussen ons, behalve in geval van een lopend geschil.


6. Wat zijn uw rechten?
Wanneer u beroep wenst te doen op uw privacy rechten, zoals hieronder bepaald, gelieve dan contact op te nemen met de websitehouder via info@samsolutions.be.
- U kan te alle tijde uw rechten uitoefenen, mits voorlegging van de nodige identificatie. Wij verbinden ons ertoe tijdig te beantwoorden aan uw verzoeken of klachten.
- U heeft recht op toegang en verbetering van persoonsgegevens.
- U heeft recht op schrapping van uw persoonsgegevens ‘right to be forgotten’.
- Recht op een beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens.
- Recht op overdraagbaarheid van uw persoonsgegevens.
- Recht van bezwaar/verzet tegen de verwerking - geheel of gedeelteijk - van uw persoonsgegevens. Let wel, dit kan tot gevolg hebben dat wij onze diensten niet meer kunnen verlenen.
Naar aanleiding van uw verzoek tot het aanpassen of schrappen van uw persoonsgegevens, zal er verder geen gebruik maken van uw gegevens en worden enkel die gegevens bewaard voor zover en in de mate dit noodzakelijk is om aan de wettelijke verplichting te voldoen.
Wanneer u op een bepaald moment vindt dat een van uw rechten niet werden gerespecteerd, kunt u daarenboven ook een klacht neerleggen bij de Belgische Privacycommissie (zie: https://privacycommission.be)


7. Beveiliging van persoonsgegevens
De websitehouder verbindt er zich toe om redelijke, technologische en organisatorische voorzorgsmaatregelen te nemen met het oog op het voorkomen van ongeoorloofde toegang tot uw persoonsgegevens, alsook verlies, misbruik of wijziging van uw persoonsgegevens.


8. Contacteer de websitehouder
Indien u vragen of klachten heeft over deze Privacy Policy kunt u steeds terecht op het e-mailadres info@samsolutions.be. Daarnaast kan u ook rechtstreeks contact opnemen via het contactformulier of per post: SamSolutions BV, Lakerweg 20, 3640 Kinrooi, België.


9. Disclaimer
De websitehouder is gerechtigd de inhoud van de Privacy Policy te wijzigen zonder dat de bezoeker daarvan op de hoogte wordt gesteld. Het doorvoeren van de wijziging op de website is daarvoor afdoende.

bottom of page